Jak wybrać ubranie z bawełny dobrej jakości?

Dobre ubranie to takie, w którym czujesz, jakbyś założyła drugą skórę.
W żadnym miejscu nie uciska i nie drapie. Czujesz się w nim komfortowo.
Materiał jest dla Ciebie przyjemny, a jego wygląd, faktura i forma pomimo użytkowania nie zmienia się. Tutaj znajdziesz informacje jak wybrać ubranie z bawełny dobrej jakości.

Kasia-Korkosinska

by Kasia Korkosińska

Jak wybrać ubranie z bawełny dobrej jakości?

Przyjrzyj się dokładnie materiałowi (dzianinie lub tkaninie) powinien być delikatny miękki, sprężysty i lśniący, odporny na pilling, ale tego nie możemy sprawdzić patrząc na produkt.
Poszukajmy więcej informacji, które znajdują się na metce, wszywkach i etykietach umieszczonych na wyrobie.

Sprawdź miejsce produkcji.

Jeśli producentem wyrobu jest Egipt, USA lub Sudan masz do czynienia z najlepszą bawełną na świecie, ponieważ kraje te mają idealne warunki do uprawy bawełnicy. Długość włókien, które pozyskują jest Typu-1, czyli włókna mają od 35 do 60 mm długości. Uprawiają gatunki GIZA (Egipt),PIMA i Sea Island (USA), Suvin (Sudan) takie napisy możesz znaleźć na metka wszywkach i etykietach dołączonych do produktu.

Rodzaje bawełny.

Egyptian cotton lub GIZA-oznacza najwyższej jakości bawełnę uprawianą w Egipcie, ten surowiec ma do 1000 nici na cal kwadratowy.

PIMA nazwa ta pocho­dzi od peru­wiań­skiego ple­mie­nia Indian Pima. Odmian ta rośnie tylko w łagod­nym, suchym i cie­płym kli­ma­cie. Jej wyjąt­ko­wość polega na tym, że dłu­gie włókna dają mak­sy­malną deli­kat­ność mate­ria­łowi, dlatego że jest mniej koń­có­wek włókien wycho­dzą­cych z tkaniny.
Rezul­ta­tem tego jest gładki, ela­styczny i odporny na piling mate­riał, który się nie defor­muje się i ma deli­katny połysk.
Pima to najmocniejsza i najtrwalsza ze wszyst­kich bawełna.

Możesz spo­tkać się z nazwą SUPER PIMA (SUPIMA) – to nazwa znaku towa­ro­wego.
Ame­ry­kań­scy plan­ta­to­rzy stwo­rzyli tę markę, aby utrzy­mać jakość PIMASUPIMA to bawełna Pima uprawiana tylko na tere­nie USA,
jej cena jest trzy­krot­nie wyż­sza niż cena zwy­kłej bawełny.
Dla porównania podam, że są jeszcze dwa typy bawełny:
Typ 2 to bawełna o dłu­go­ści włókna od 13do 33 mm głów­nie upra­wiana
w USA.
Najm­niej war­to­ściowa to bawełna:Typu 3 o naj­krót­szych włók­nach od 9 do 25 mm upra­wiana w kra­jach azja­tyc­kich.

Na metce możesz jeszcze znaleźć.

Ozna­cze­nie, bawełna cze­sana (com­bed cot­ton) to infor­ma­cja, że poprzez wycze­sy­wa­nie usu­nięto zanie­czysz­cze­nia powstałe pod­czas zbie­ra­nia bawełny i pozbyto się naj­krót­szych włó­kien. Temu zabie­gowi pod­daje się tylko włókna dobrej jako­ści. Obróbka ta pozwala uło­żyć poszcze­gólne nitki
w równe pasma, z któ­rych przę­dzie się gładką i rów­no­mierną nić, to jak już wiesz wpływa to na pillingi delikatność tkaniny.

Na metce jest infor­ma­cja: bawełna mer­ce­ry­zo­wana. Oznacza to,że włókno zostało wypłukane w ługu sodowym i podczas tego procesu, dokładnie oczyszczono je z białek innych zanieczyszczeń, pozostała czysta celuloza. Procesowi merceryzacji poddawane są tylko dobre gatunki bawełny,
nadaje on produktowi delikatny połysk. Dzięki temu procesowi udaje się uzyskać bardzo intensywne kolory podczas barwienia.

 

Organic Cotton – oznacza, że bawełnica upra­wiana jest na gle­bie, która przez co naj­mniej trzy lata
nie była pod dzia­ła­niem sub­stan­cji che­micz­nych. W szczególności DDT, nawozów sztucznych, środków ochrony roślin i środków owadobójczych.
Szkod­niki na takiej plan­ta­cji zwal­cza się biodegradowalnymi sub­stan­cjami jak: kwasek cytry­nowy, czo­snek, lucerna, nawozi się obor­ni­kiem.
Bawełnę zbiera się ręcz­nie i tylko doj­rzałe owoce.W ciągu dnia robot­nik może zebrać 110 kg tore­bek to tyle,co maszyna w godzinę.
Orga­niczną bawełnę można far­bo­wać tylko natu­ral­nymi barw­ni­kami.Oczy­wi­ście naj­droż­sza bawełna orga­niczna jest ta kolo­rowa nie­bar­wiona.Naj­więk­szymi dostaw­cami bawełny orga­nicz­nej są Chiny i Peru.

KOLOROWA BAWEŁNA.
Wzrost zapo­trze­bo­wa­nia na bawełnę, roz­po­wszech­nie­nie nawo­zów sztucz­nych, a w szcze­gól­no­ści DDT, które było tanie i łatwo dostępne, spo­wo­do­wało, że szczo­drze uży­wano go na plan­ta­cjach.Skut­kiem czego było uod­por­nie­nie się szkod­ni­ków i zacho­ro­wal­ność ludzi pra­cu­ją­cych na plan­ta­cjach.Po latach, resztki środ­ków ochrony roślin i środ­ków owa­do­bój­czych można było odna­leźć w goto­wych wyro­bach.Kon­su­menci zaczęli uskar­żać się na aler­gie i inne cho­roby skórne.
Amerykańska badaczka SallyFox poświę­ciła 20 lat pracy nad przy­wró­ce­niem zna­nej już 5 000 lat temu kolo­ro­wej bawełny uprawianej wówczas na terenie obecnego Peru i w Ameryce Północnej.Wtedy porastające włoski nasiona nie były białe jak teraz tylko w naturalnych odcie­niach beżu, brązu
i zie­leni.We współ­pracy z plan­ta­to­rami, któ­rzy jak ona dostrze­gli pro­blem
z podraż­nie­niami skóry wywo­ła­nymi che­micz­nymi barw­ni­kami oraz degra­da­cji śro­do­wi­ska wywo­ła­nymi kon­wen­cjo­nalną uprawą baweł­nicy,
roz­po­częli próby przy­wró­ce­nia uprawy kolo­ro­wej bawełny.Ubra­nia uszyte
z bawełny orga­nicz­nej są nie­sły­cha­nie mięk­kie, przy­jemne w dotyku, sprę­ży­ste i mocne.

100% cotton wszywka z tym napi­sem ozna­cza, że do jej pro­duk­cji użyto 15 g pesty­cy­dów i nawo­zów sztucz­nych. Zbie­rana maszy­nowo, czysz­czona i bie­lona. Jej pro­duk­cja truje użyt­kow­nika i śro­do­wi­sko.

Bawełna z odzysku powstaje ze ścinków, resztek i odpadów. Jest miękka i przyjemna w dotyku, ale ponieważ włókna nie są zbyt długie nie jest zbyt wytrzymała. Cienkie produkty mogą się szybciej zużywać. Ma jednak wielką zaletę, jest przyjazna środowisku, ponieważ nie generuje śladu węglowego.

Certyfikaty potwierdzające dobrą jakość bawełny.
GOTS grafika

Certyfikat GOTS gwarantuje naturalność produktów, z upraw prowadzonych metodami ekologicznymi, w oparciu o międzynarodowe wytyczne. Produkty nie powinny zawierać żadnych materiałów wytworzonych przy użyciu GMO. Cer­ty­fi­kat obej­mu­je cały pro­ces pro­duk­cji, od nasion poprzez uprawę roślin, zbiór bawełny, jej prze­two­rze­nie, kon­fek­cjo­no­wa­nie, pako­wa­nie, ety­kie­to­wa­nie i dys­try­bu­cję. Ten cer­ty­fi­kat jest przo­du­ją­c stan­dardem w tek­sty­liach eko­lo­gicz­nych, wydawany na rok.

grafika-oeko-tex-standart-100

Oeko-Tex Stan­dard 100 - jest to znak bezpieczeństwa wyrobów włókienniczych. Gwarantuje, że są wolne
od substancji szkodliwych w stężeniach mających negatywny wpływ na stan zdrowia człowieka m.in. pestycydów, chlorofenoli, formaldehydu, barwników alergizujących, zabronionych barwników azotowych
i ekstrahowanych metali ciężkich. Certyfikat nadawany jest przez Instytut Włókiennictwa w Łodzi Łukasiewicz.

Wady i zalety bawełny.

Bawełna jest bar­dzo wytrzy­mała, ale podatna na gnie­ce­nie. Bar­dzo dobrze się barwi. Dosko­nale chło­nie wodę, świet­nie nadaje się więc na mate­riały opa­trun­kowe, pie­luszki i waciki.Uważaj jednak na wilgotne bawełniane ubrania, łatwo butwieją, a tego procesu nie da się cofnąć, ubranie jest bezpowrotnie zniszczone. Wilgotne i mokre rzeczy niezwłocznie wywieś do całkowitego wyschnięcia.
Bawełna kiep­sko spraw­dza się w pro­duktach takich jak np. czapki zimowe – chło­dzi
i trzyma wilgoć, z tego samego powodu unikają jej himalaiści, narciarze, snowboardziści.Jest wyjąt­kowo miła dla skóry, co czyni ją głów­nym surow­cem uży­tym do pro­duk­cji odzieży dla nie­mow­ląt i dzieci.Bawełna jest łatwa i tania w pro­duk­cji i obróbce, co prze­kłada się na jej popu­lar­ność i sto­sun­kowo niską cenę.

Z tą wiedzą  jesteś gotowa i wiesz już jak kupować ubrania z bawełny dobrej jakości.

Chciałabym jeszcze przekazać Ci kilka informacji dodatkowych temat bawełny. Może Cię to zainteresuje.

SPRAGNIONA BAWEŁNA.
Na stronach i blogach internetowy publikowane się nieprawdziwe informacje na temat katastrofy ekologicznej środowiska wodnego z powodu uprawy bawełny. To fałszywe informacje rozpowszechniane przez lobby producentów syntetyków. Jak już pisałam na początku tego wpisu Bawełnica nie potrzebuje dużej ilości wody.
Owszem czasami podlewane są plantacje najwyższej jakości produktu, jednak zużycie wody do produkcji bawełny to 3% zużycia wody w całym światowym rolnictwie. Jedyny przypadek na świecie, gdzie uprawa bawełny spowodowała zniszczenie systemu wodnego dotyczy Morza Aralskiego. Stało się to w latach 50 i 60, ale to nie uprawa bawełny spowodowała wyschnięcie akwenu, tylko nieudolna gospodarka Związku Radzieckiego.

Select your currency
PLN Polish złoty
EUR Euro