Polityka prywatności

Niniejszy doku­ment stanowi reali­za­cję poli­tyki infor­ma­cyj­nej Admi­ni­stra­tora wobec użyt­kow­ni­ków ser­wisu inter­ne­to­wego w dome­nie https: //www. amal­te­apro­du­cent­cza­pek. pl/ (Ser­wis) we wszel­kich aspek­tach prze­twa­rza­nia i ochrony danych oso­bo­wych. Przy­kła­damy dużą wagę do ochrony, zbie­ra­nia, prze­twa­rza­nia i wyko­rzy­sty­wa­nia Pań­stwa danych oso­bo­wych zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cymi prze­pi­sami.

 1. Infor­ma­cja doty­cząca Admi­ni­stra­tora i gro­ma­dze­nia danych oso­bo­wych

  1. Admi­ni­stra­to­rem w rozu­mie­niu art. 4 pkt 7 Roz­po­rzą­dze­nia Par­la­mentu Euro­pej­skiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochrony osób fizycz­nych w związku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­nego prze­pływu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­tywy 95/46/WE (dalej Roz­po­rzą­dze­nie) w odnie­sie­niu do Pań­stwa danych oso­bo­wych jest Kata­rzyna Kor­ko­siń­ską pro­wa­dząca dzia­łal­ność gospo­dar­czą pod firmą Amal­tea Kata­rzyna Kor­ko­siń­ska, ul. Tade­usza Gaj­cego 30, 92-610 Łódź, powiat Łódź, woj. ŁÓDZKIE, numer NIP 7280009878, numer REGON470768257, mail: biuro­@a­mal­tea.pl, tele­fon: +48 600 423 827, +48 606 418 411 (dalej Admi­ni­stra­tor).

  1. Admi­ni­stra­tor prze­twa­rza podane przez Pań­stwa dane oso­bowe w celu nie­zbęd­nym do pra­wi­dło­wego funk­cjo­no­wa­nia Ser­wisu, kon­taktu, w tym za pośred­nic­twem narzę­dzi Ser­wisu, jeśli zostaną wpro­wa­dzone, pozo­sta­łej komu­ni­ka­cji i kon­taktu, w tym w spra­wach skła­da­nia i przyj­mo­wa­nia ofert, prze­sła­nia infor­ma­cji han­dlo­wych, zawie­ra­nia i reali­za­cji umowy, w tym umów o usługi świad­czone drogą elek­tro­niczną, spra­woz­daw­czo­ści rachun­ko­wej i finan­so­wej, docho­dze­nia rosz­czeń, a także w celach mar­ke­tin­go­wych. W tych celach Admi­ni­stra­tor gro­ma­dzi Pań­stwa dane oso­bowe takie jak: imię i nazwi­sko, adres, adres dostawy, adres roz­li­cze­niowy adres e-mail, numer tele­fonu oraz ewen­tu­al­nie nazwa firmy, NIP, REGON, numer rachunku ban­ko­wego do zwrotu środ­ków. W przy­padku zawie­ra­nia umowy, poda­nie danych oso­bo­wych jest nie­zbędne do wyko­na­nia umowy. W razie, gdy prze­twa­rzanie danych jest fakul­ta­tywne, dane będą prze­twa­rzane na pod­sta­wie zgody, co będzie wyni­kać z tre­ści udzie­lo­nej zgody.

  1. Prze­twa­rzanie odbywa się na pod­sta­wie:

 1. art. 6 ust. 1 lit. b) Roz­po­rzą­dze­nia- w zakre­sie danych oso­bo­wych nie­zbęd­nych do wyko­na­nia umowy, a także w zakre­sie danych oso­bo­wych poda­wa­nych przez Pań­stwa w celu pod­ję­cia na Pań­stwa żąda­nie dzia­łań przed zawar­ciem umowy, np. dla celu kon­taktu przed zawar­ciem umowy, odpo­wie­dzi na pyta­nia, komu­ni­ka­cji itp.

 2. art. 6 ust. 1 lit. c) Roz­po­rzą­dze­nia- w zakre­sie danych oso­bo­wych, któ­rych prze­twa­rzanie jest nie­zbędne do wypeł­nie­nia obo­wiązku praw­nego cią­żą­cego na admi­ni­stra­to­rze, np. w celu wysta­wia­nia fak­tur, jak rów­nież dla celów spra­woz­daw­czo­ści rachun­ko­wej i finan­so­wej

 3. art. 6 ust. 1 lit f) Roz­po­rzą­dze­nia- w zakre­sie danych oso­bo­wych, któ­rych prze­twa­rzanie jest nie­zbędne do celów wyni­ka­ją­cych z praw­nie uza­sad­nio­nych inte­re­sów reali­zo­wa­nych przez Admi­ni­stra­tora, tj. prze­sła­nia infor­ma­cji han­dlo­wych, jak rów­nież w celu mar­ke­tingu bez­po­śred­niego, a także docho­dze­nie rosz­czeń z tytułu pro­wa­dzo­nej dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej

 4. art. 6 ust. 1 lit a) Roz­po­rzą­dze­nia- w razie wyra­że­nia zgody, w przy­padku, gdy prze­twa­rzanie danych jest fakul­ta­tywne.

  1. Admi­ni­stra­tor wyko­rzy­stuje także infor­ma­cje zawarte w pli­kach cookies w celach uspraw­nienia funk­cjo­no­wa­nia Ser­wisu oraz wyświe­tla­nia reklam. Dostar­czają danych o aktyw­no­ści użyt­kow­ni­ków w Ser­wi­sie. Korzy­sta­nie z pli­ków cookies odbywa się na pod­sta­wie Pań­stwa zgody. Mogą Pań­stwo w każ­dej chwili wyłą­czyć pliki cookies poprzez zmianę usta­wień w swo­jej prze­glą­darce.

  1. W odnie­sie­niu do Pań­stwa danych oso­bo­wych, Admi­ni­stra­tor nie podej­muje zauto­ma­ty­zo­wa­nych decy­zji, decy­zji będą­cych wyni­kiem zauto­ma­ty­zo­wa­nego prze­twa­rzania, w tym pro­fi­lo­wa­nia w rozu­mie­niu Roz­po­rzą­dze­nia, z tym zastrze­że­niem, że dane mogą być wyko­rzy­sty­wane do zauto­ma­ty­zo­wa­nego wysy­ła­nia wia­do­mo­ści e-mail do osób, które zapi­sały się do new­slet­tera.

  1. Admi­ni­stra­tor prze­cho­wuje Pań­stwa dane oso­bowe jedy­nie przez okres nie­zbędny do reali­za­cji umowy, w tym docho­dze­nia rosz­czeń oraz zacho­wa­nia zgod­no­ści z wyma­ga­niami wyni­ka­ją­cymi z obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sów, w tym prze­pi­sów podat­ko­wych, jak rów­nież przez czas nie­zbędny dla pozo­sta­łych celów prze­twa­rzania wska­za­nych w niniej­szej Poli­tyce Pry­wat­no­ści. W przy­padku danych oso­bo­wych prze­twa­rzanych na pod­sta­wie Pań­stwa zgody, Admi­ni­stra­tor prze­cho­wuje podane dane oso­bowe przez okres nie­zbędny do celu prze­twa­rzania lub do wyco­fa­nia zgody. Po upły­wie tych okre­sów Pań­stwa dane oso­bowe zostaną usu­nięte.

2. Prawa osoby, któ­rej dane doty­czą

2.1Przy­słu­guje Pań­stwu prawo do uzy­ska­nia od Admi­ni­stra­tora potwier­dze­nia, czy prze­twa­rza on Pań­stwa dane oso­bowe, prawo żąda­nia dostępu do tych danych oraz prawo uzy­ska­nia od Admi­ni­stra­tora infor­ma­cji doty­czących celów prze­twa­rzania i kate­go­rii prze­twa­rzanych danych oso­bo­wych, infor­ma­cji o odbior­cach lub kate­go­riach odbior­ców, któ­rym dane oso­bowe są ujaw­niane, pla­no­wa­nym okre­sie prze­cho­wy­wa­nia danych oso­bo­wych, źró­dle danych w przy­padku, gdy zostały zebrane nie od osoby, któ­rej doty­czą oraz infor­ma­cji, czy Admi­ni­stra­tor podej­muje wobec podmiotu danych zauto­ma­ty­zo­wane decy­zje, w tym m.in. w opar­ciu o pro­fi­lo­wa­nie. Mają Pań­stwo także prawo do uzy­ska­nia kopii danych.

2.2.Ponadto przy­słu­guje Pań­stwu prawo żąda­nia spro­sto­wa­nia danych oso­bo­wych, prawo żąda­nia usu­nię­cia danych oso­bo­wych, prawo żąda­nia ogra­ni­cze­nia prze­twa­rzania, prawo do prze­no­sze­nia danych oraz prawo do wnie­sie­nia sprze­ciwu wobec prze­twa­rzania. Z upraw­nień tych mogą Pań­stwo sko­rzy­stać:

2.2.1. w odnie­sie­niu do żąda­nia spro­sto­wa­nia danych: gdy Pań­stwa dane są nie­pra­wi­dłowe lub nie­kom­pletne;

2.2.2. w odnie­sie­niu do żąda­nia usu­nię­cia danych: gdy Pań­stwa dane nie będą już nie­zbędne do celów, dla któ­rych zostały zebrane przez Admi­ni­stra­tora; cofną Pań­stwo swoją zgodę na prze­twa­rzanie danych; zgło­szą Pań­stwo sprze­ciw wobec prze­twa­rzania swo­ich danych; Pań­stwa dane będą prze­twa­rzane nie­zgod­nie z pra­wem; dane powinny być usu­nięte w celu wywią­za­nia się z obo­wiązku wyni­ka­ją­cego z prze­pisu prawa lub dane zostały zebrane w związku z ofe­ro­wa­niem usług spo­łe­czeń­stwa infor­ma­cyj­nego;

2.2.3.w odnie­sie­niu do żąda­nia ogra­ni­cze­nia prze­twa­rzania danych: gdy Pań­stwa dane są nie­pra­wi­dłowe – mogą Pań­stwo żądać ogra­ni­cze­nia ich prze­twa­rzania na okres pozwa­la­jący Admi­ni­stra­torowi spraw­dzić pra­wi­dło­wość tych danych; prze­twa­rzanie Pań­stwa danych odbywa się nie­zgod­nie z pra­wem, ale nie chcą Pań­stwo, aby zostały usu­nięte; Pań­stwa dane nie będą już potrzebne Admi­ni­stra­torowi, ale będą potrzebne Pań­stwu do usta­le­nia, docho­dze­nia lub obrony rosz­czeń; lub wnie­śli Pań­stwo sprze­ciw wobec prze­twa­rzania danych – do czasu usta­le­nia, czy praw­nie uza­sad­nione pod­stawy po stro­nie Admi­ni­stra­tora są nad­rzędne wobec pod­stawy sprze­ciwu;

2.2.4.w odnie­sie­niu do żąda­nia prze­nie­sie­nia danych: gdy prze­twa­rzanie Pań­stwa danych odbywa się na pod­sta­wie udzie­lo­nej zgody lub umowy oraz, gdy prze­twa­rzanie to odbywa się w spo­sób zauto­ma­ty­zo­wany;

2.2.5.w odnie­sie­niu do prawa wnie­sie­nia sprze­ciwu: gdy prze­twa­rzanie Pań­stwa danych oso­bo­wych odbywa się na pod­sta­wie praw­nie uza­sad­nionego inte­resu, a sprze­ciw jest uza­sad­niony ze względu na Pań­stwa szcze­gólną sytu­ację, a także gdy Pań­stwa dane oso­bowe prze­twa­rzane są na potrzeby mar­ke­tingu bez­po­śred­niego, w tym są pro­fi­lo­wane.

2.3. Przy­słu­guje rów­nież Pań­stwu prawo wnie­sie­nia skargi do organu nad­zor­czego, w przy­padku uzna­nia, że doty­czące Pań­stwa prze­twa­rzanie danych oso­bo­wych naru­sza prze­pisy Roz­po­rzą­dze­nia. W Pol­sce orga­nem nad­zor­czym jest Pre­zes Urzędu Och­rony Danych Oso­bo­wych (ul. Stawki 2, 00-193 War­szawa).

2.4. Wdro­żone pro­ce­dury bez­pie­czeń­stwa ozna­czają, że przed wyko­na­niem przy­słu­gu­ją­cych Pań­stwu upraw­nień możemy zwró­cić się o potwier­dze­nie toż­sa­mo­ści.

3.Zgoda na prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych

3.1. W przy­padku, gdy prze­twa­rza­nie danych jest fakul­ta­tywne, np. jeżeli Admi­ni­stra­tor prze­twa­rza dane oso­bowe, które nie są nie­zbędne do reali­za­cji usługi lub umowy, poda­nie przez Pań­stwa tych danych nastę­puje zawsze dobro­wol­nie, po uprzed­nim wyra­że­niu przez Pań­stwa zgody na prze­twa­rza­nie poda­nych danych.

3.2. Wyra­że­nie zgody nastę­puje po zapo­zna­niu się z niniej­szą Poli­tyką Pry­wat­no­ści. W takim przy­padku wyra­żają Pań­stwo zgodę na gro­ma­dze­nie i prze­twa­rza­nie przez Admi­ni­stra­tora poda­nych przez sie­bie danych oso­bo­wych w celu wyraź­nie wska­za­nym przy wyra­ża­niu zgody, w spo­sób okre­ślony w ramach zgody, np. przez zazna­cze­nie odpo­wied­niego okienka.

3.3. Mogą Pań­stwo w dowol­nym momen­cie wyco­fać swoją zgodę, w taki sam spo­sób, w jaki zgoda została ona udzie­lona.

3.4. Ponadto mogą Pań­stwo zawsze wyco­fać zgodę wysy­ła­jąc do Admi­ni­stra­tora oświad­cze­nie o wyco­fa­niu zgody w spo­sób wska­zany w punk­cie 6 niniej­szej Poli­tyki Pry­wat­no­ści.

3.5. Wyco­fa­nie zgody nie wpływa na zgod­ność z pra­wem prze­twa­rzania, któ­rego doko­nano na pod­sta­wie zgody przed jej wyco­fa­niem.

4. Infor­ma­cja o odbior­cach / kate­go­riach odbior­ców danych oso­bo­wych

4.1. Admi­ni­stra­tor może korzy­stać

4.2. rów­nież czę­ściowo z zewnętrz­nych dostaw­ców usług, któ­rzy w imie­niu Admi­ni­stra­tora prze­twa­rzają dane oso­bowe, np. dostaw­ców usług hostingu, dostaw­ców usług poczty elek­tro­nicz­nej, dostaw­ców usług księ­go­wych, dostaw­ców usług płat­ni­czych, dostaw­ców usług wysył­ko­wych. Prze­ka­za­nie danych może jed­nak słu­żyć wyłącz­nie reali­za­cji ich usługi. Admi­ni­stra­tor korzy­sta wyłącz­nie z usług takich podmio­tów, któ­rzy zapew­niają wystar­cza­jące gwa­ran­cje ochrony praw osób, któ­rych dane doty­czą. Jeśli dane podmioty nie są samo­dziel­nymi admi­ni­stra­to­rami, prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych przez te podmioty odbywa się na pod­sta­wie pisem­nych umów zawar­tych z Admi­ni­stra­torem. Pod­mioty te prze­strze­gają wytycz­nych Admi­ni­stra­tora i pod­le­gają pro­wa­dzo­nym przez niego audy­tom. Pań­stwa dane, udo­stęp­nione przez Pań­stwa w Ser­wi­sie, w szcze­gól­no­ści wize­ru­nek, będą dostępne do zapo­zna­nia się także wobec użyt­kow­ni­ków Ser­wisu.

4.3.Ponadto, w związku z korzy­staniem przez Admi­ni­stra­tora z okre­ślo­nych usług dane mogą być prze­ka­zy­wane poza obszar EOG, ale tylko pod warun­kiem ist­nie­nia gwa­ran­cji zapew­nie­nia odpo­wied­niego stop­nia ochrony, np. wyni­ka­ją­cych z uczest­nic­twa podmiotu w pro­gra­mie Tar­cza Pry­wat­no­ści (Pri­vacy Shield), usta­no­wio­nym na mocy decy­zji wyko­naw­czej Komi­sji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w spra­wie ade­kwat­no­ści ochrony zapew­nia­nej przez Tar­czę Pry­wat­no­ści UE-USA.

5. Bez­pie­czeń­stwo danych oso­bo­wych

5.1.Admi­ni­stra­tor prze­twa­rza Pań­stwa dane oso­bowe zgod­nie z prze­pi­sami Roz­po­rzą­dze­nia, w tym sto­suje odpo­wied­nie środki tech­niczne i orga­ni­za­cyjne w celu zapew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa i odpo­wied­niej pouf­no­ści i inte­gral­no­ści danych oso­bo­wych, w tym ochrony przed nie­upraw­nio­nym dostę­pem, nie­au­to­ry­zo­waną mody­fi­ka­cją, ujaw­nie­niem lub znisz­cze­niem tych danych.

6.Dane kon­tak­towe

6.1. Wszel­kie żąda­nia, prośby, powia­do­mie­nia, zapy­ta­nia odno­szące się do prze­twa­rzania danych oso­bo­wych, mogą Pań­stwo kie­ro­wać mailowo na adres: biuro­@a­mal­tea.pl lub pisem­nie na adres: Amal­tea Kata­rzyna Kor­ko­siń­ska, ul. Tade­usza Gaj­cego 30, 92-610 Łódź.

Stan na dzień [..]

Select your currency
PLN Złoty polski
EUR Euro